Regulamin świadczenia usług Bed-Wars.pl

§1. Definicje

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Użytkownik – każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych ramach Serwisu.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania – w ramach Konta Użytkownika – zamieszczonych przez Użytkownika Treści.

Usługodawca – właściciel i operator Serwisu Bed-Wars.pl (Właścicielem i operatorem serwisu jest firma ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819)

Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.Bed-Wars.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi.

Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy, jak tez linki) w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w ramach Serwisu.

Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie Bed-Wars.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., dla płatności PayPal firma PayPal Inc, a dla płatności SMS Premium oraz SMS+ firma Payments Solution sp. z o.o.

§2. Ogólne postanowienia

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu Bed-Wars.pl oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczącą użytkowania Serwisu.

2. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, marki Usług i nazwy towarowe stanowią własność Usługodawcy. Bez wyraźnej zgody Usługodawcy Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.

5. Usługodawca nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, czy dóbr osobistych.

§3. Warunki korzystania z serwisu

1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zakres Usługi obejmuje przede wszystkim przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika.

3. Umowa między Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

§3. Korzystanie z serwisu

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

2. Ponadto Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

b. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub osoby trzecie;

c. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

d. Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

e. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

f. Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

g. Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

h. Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich,

i. Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

3. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a. zamieścił w ramach Serwisu Treści niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. dopuści się innych zachowań stanowiących rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, 

§6. Płatności

1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu Bed-Wars.pl

2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.

3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.

4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: kontakt@Bed-Wars.pl

5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. 

6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.  

7. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu Bed-Wars.pl.

8. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

§7. Odpowiedzialność serwisu

1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

a. utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

b. za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

c. za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów

d. monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem, a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

f. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

g. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował.

2. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.

Regulamin serwera
Regulamin panujący na Bed-Wars.pl
Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

 

§1a. Wstęp

1. Regulamin jest objęty prawami autorskimi. 

2. Każde postanowienia regulaminu, które zostały w nim zawarte mogą ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usunięciu. Administratorzy nie mają obowiązku informować graczy o jego zmianie. 

3. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania. 

4. Każdy użytkownik zaczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu. 

5. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień. 

6. Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie punkty, rangi, usługi / rzeczy premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry. 

7. Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie, które działają na szkodę serwera wedle własnych upodobań. 

 

§1b. Definicje

1. Regulamin – Zbiór zasad ogólnie pojętych na serwerze. 

2. Administratorzy – Użytkownicy posiadający rangi (Admin, Mod) na serwerze gry oraz komunikatorze głosowym Discord. 

3. Serwer   – Oficjalny komunikator głosowy sieci Bed-Wars.pl. 

4. Lista kar oraz ich opisy mute – wyciszenie gracza na dany okres. kick – wyrzucenie gracza z serwera. tempban – tymczasowa blokada konta gracza, permban – permanentna blokada konta gracza. 

 

§2. Ogólne zasady panujące na serwerze Bed-Wars

1. Zakaz przeklinania

2. Zakaz spamowania/floodowania chatu. 

3. Zakaz spamowania na HelpOp / zglos. 

4. Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów lub błędów serwera bądź mapy. 

5. Zakaz używania wspomagaczy (cheatów, skryptów, cheatengine, macro, double, tripple, itp.). 

6. Zakaz tworzenia oraz posiadania jakichkolwiek multikont.

7. Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier, komunikatorów głosowych za wyjątkiem podawania adresu oficjalnego serwera głosowego Discord w celu komunikacji między graczami. 

8. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników na chacie. 

9. Zakaz obrażania użytkowników serwera bądź administratorów. 

10. Zakaz podszywania się pod administratorów lub właścicieli serwera. 

11. Zakaz handlu poza grą Minecraft na serwerze Bed-Wars.pl

12. Zakaz proszenia administratorów o przedmioty, rangi, usługi ze sklepu.

13. Zdanie administratorów w kwestiach związanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji. 

 

§3. Prawa oraz obowiązki administratorów

1. Helperzy, moderatorzy, administratorzy są wolontariuszami, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc użytkownikom oraz pilnowanie serwera. 

2. Hierarchia w administracji serwera: Helper, Moderator, Administrator – Każda ranga ma swoje obowiązki i należy liczyć się z tym, że nie może pomóc w każdej zaistniałej sytuacji. 

3. Obowiązkiem administratora jest przestrzeganie regulaminu. 

4. Administrator ma prawo wezwać każdego przebywającego na serwerze gracza na tzw. sprawdzanie bez podawania jego powodu. 

5. Administratorzy mają zawsze rację.

6. Administracja nie odpowiada za konta graczy. Nie przywracamy haseł, nie resetujemy kont i ich nie oddajemy. 

7. Administratorzy mają prawo banować za czyny nie uwzględnione w regulaminie według swojego uznania. 

8. Decyzje administratorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba, że są niezgodne z przyjętymi zasadami. 

9. Administratorzy nie są robotami, nie mają obowiązku pomagania cały czas. Należy uszanować również ich czas prywatny. 

 

§4. Prawa oraz obowiązki graczy

1. Gracz wezwany na sprawdzanie ma obowiązek stawić się do administratora na serwerze Discord Bed-Wars.pl w ciągu 3 minut oraz pobrać program TeamViewer w celu sprawdzenia. Nie zastosowanie się do poleceń grozi blokadą konta na serwerze.

2. Gracze mogą kopać na AFK, lecz administracja nie odpowiada za sytuacje z tego wynikłe. 

3. Gracze muszą mieć włączony chat na serwerze. W przeciwnym razie administrator ma prawo zbanować użytkownika za brak odpowiedzi lub współpracy. 

4. Gracze mają prawo, ale nie muszą kupować rang Premium na naszym serwerze. Jest to forma dodatkowych przywilejów. 

5. Gracze nie mogą używać niedozwolonych modyfikacji. 

 

§5. Płatności

Wspomagając serwer Bed-Wars.pl wszelką formą płatności akceptujesz poniższe zasady: 

1. W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub błędu podczas realizacji płatności jest możliwość złożenia reklamacji pod adresem http://reklamacje.cashbill.pl/ 

2. Wysyłając SMS / PAYSAFECARD / PRZELEW PAYPAL bądź ZWYKŁY oświadczasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań 

3. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY, zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.

4. Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie punkty, rangi, usługi / rzeczy premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry. 

5. Wszystkie konta / przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu, w tym momencie Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych wydanych kosztów 

6. W razie nie otrzymania zakupionej usługi proszę o kontakt z właścicielem serwisu (email podany niżej). Wiadomość musi zawierać twój nick z gry, datę zakupu oraz nazwę usługi. 

 

 

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu. 

Polityka prywatności

Przetwarzamy dane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • marketingowym, jeśli jasno wyrazisz na to zgodę

Podanie danych jest dobrowolne. 

Masz prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcy danych osobowych to:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz pośrednicy płatności
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
 • prowadzenia działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Twoje dane będą przekazywane do państw poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

Administratorem danych jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, e-mail: kontakt@Bed-Wars.pl